Het Geheim

Sommige buitenstanders zien de vrijmetselarij nog altijd als een occulte en geheimzinnige organisatie die er naar streeft invloed uit te oefenen op de politiek, de maatschappij of de overheid. Anderen zien loges dan weer als nesten van samenzweerders, een politieke maffia waar politiek gekonkel en commercieel geknoei schering en inslag zijn. Tenslotte worden loges af en toe zelfs in verband gebracht met zedeloosheid. Gelukkig doven die visies langzaam maar zeker uit. 

Degenen die zich aangetrokken voelen door vergezochte of duistere avonturen en verdachte geheimdoenerij zullen wellicht ontgoochelend worden. De waarheid is immers eenvoudig. De maçonnieke Constitutie van de reguliere vrijmetselaren verplicht de leden tot trouw aan hun land en aan het wettelijk gezag. De reguliere vrijmetselarij onthoudt zich bovendien van elke inmenging in hedendaagse problemen en geschillen.

Bestaat er dan geen geheim?

De reguliere vrijmetselarij heeft slechts één geheim: het geheim van de maçonnieke ervaring. Ieder vrijmetselaar beleeft dat op zijn eigen manier. En omdat de beleving zo persoonlijk is, kan ze moeilijk veralgemeend worden. De ervaring van een inwijding voortvertellen, zou de waarde van de beleving verzwakken. De verwondering zou teloorgaan. Ook de samenhorigheid van de broederband, die onder de leden een morele gevoelswereld schept, is amper onder woorden te brengen.

De vrijmetselarij is geen geheim genootschap, wel een besloten gemeenschap, alleen toegankelijk voor ingewijden. In sommige landen is het niet altijd geraden om zijn lidmaatschap bekend te maken. Door historische omstandigheden is dat zelfs in België het geval. Door anti-maçonnieke campagnes uit het verleden, heersen er soms nog te veel vooroordelen.

Terug naar de rondleiding