Wat is Vrijmetselarij?

De Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap dat zich concentreert op de vervolmaking van de mens, de bevordering van de broederlijkheid onder de mensen en het bijdragen aan de menselijkheid en brengt aldus mensen samen van verschillende sociale, professionele en ideologische achtergronden. Het is geen religie, noch serviceclub of politieke vereniging.

De Vrijmetselarij bant alle doctrines, dogma’s en discriminatie. Zij waarborgt een volledige vrijheid van denken en overtuiging en stelt geen grenzen aan het zoeken naar waarheid. Vrijmetselarij is dus vooral een methode, ondersteund door een uitgebreide symboliek om een grotere zelfkennis te verwerven. Deze zelfkennis laat toe om bewuster te leven, betere keuzes te maken en aldus te werken aan de zelfvervolmaking, zowel op ethisch, spiritueel als filosofisch gebied. Het engagement van een Vrijmetselaar kent haar gevolgen in het dagelijkse leven onder vorm van sociale betrokkenheid, luistervaardigheid, verdraagzaamheid, wederzijds respect en zelfkritiek.

Zoals vele mensen stelt ook de vrijmetselaar zich vragen als: wat is mijn plaats en taak in deze wereld, waarom ben ik hier?

Vrijmetselarij inspireert ieder door het ondergaan en meebeleven van rituelen.
Door het zich eigen maken van de symboliek van de inwijdingen tot leerling, gezel en meester, hopen vrijmetselaren ‘hun’ antwoorden te vinden.

De symboliek is ontleend aan de kathedralenbouw en het toen geldende leerstelsel van leerling, gezel en meester.

In de leerling-graad tracht hij zichzelf, zijn diepere ik, te leren kennen.
Hij toetst in de tweede of gezellengraad zijn relatie tot zijn medemens en in de derde of meestergraad probeert hij zijn houding te bepalen t.o.v. het onnoembare: die, of datgene wat vrijmetselaren symbolisch aanduiden met “Opperbouwmeester van het Heelal”.

Vrijmetselaren willen bouwen aan de Tempel van de mensheid, de Tempel die symbool staat voor de maatschappij waarin wij leven.

Vrijmetselaren komen bijeen in Loges. Deze Loges trachten een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen met verschillende meningen en geloofsovertuigingen. Binnen de loges spelen sociale en maatschappelijke status geen rol.

De loge is in onze hectische samenleving tevens een door “broederschap”, sociale geborgenheid en vertrouwelijkheid, gekenmerkt rustpunt.