Hoe Vrijmetselaar worden?

De meest gebruikelijke weg is deze, waarbij je zelf de eerste stap niet hoeft te zetten. Een vriend, buurman of collega vertelt in een vertrouwelijke bui dat hij Vrijmetselaar is en voegt eraan toe dat hij vermoedt dat het best ook iets voor jou zou kunnen zijn. Een dialoog komt op gang, de onderlinge relatie krijgt een andere dimensie en op een goede keer is het dan zo ver: de procedure komt op gang.

In sommige gevallen is dat natuurlijk wachten op Godot en dat kan toch de bedoeling niet zijn. De meest directe weg is dan eenvoudig zelf te solliciteren, volgens de regels van de kunst:
personalia, curriculum vitae en een duidelijke omschrijving van uw motieven m.a.w., wat trekt u aan in de Vrijmetselarij. U stuurt deze informatie per e-mail naar volgend adres: info@lesdisciplesdesalomon.be

Indien u meer informatie wenst over loges die geografisch interessanter gelegen zijn voor u kan u zich steeds wenden tot:

Reguliere Grootloge van België
Secretariaat – Contactformulier
Koningsstraat 265
1030 Brussel

Verder hoeft u alleen maar af te wachten zoals iedere sollicitant dat doet. Les Disciples de Salomon of de Reguliere Grootloge van België maakt uw kandidatuur over aan de Loge die het dichtst bij uw woonplaats gelegen is en de molen gaat aan het draaien.

Wanneer een “profaan” zijn kandidatuur heeft gesteld, neemt een Loge contact met hem op en vat een onderzoeksprocedure aan.
Hoe ziet die procedure er uit?  Iedere Loge heeft zowat haar eigen gebruiken en gewoonten, maar volgende stadia zijn in ieder geval de regel:
* de Voorzittend Meester van de Loge moet uw kandidatuur aanvaarden en stelt tegelijkertijd een paar Broeders aan die de zaken ter harte zullen nemen;
* deze Broeders maken een afspraak, bij voorkeur bij u thuis om nader kennis te maken en uw beweegredenen beter te doorgronden, dit bezoek wordt in sommige Loges herhaald;
* de Broeders brengen verslag uit bij hun Loge die tot stemming overgaat. Drie tegenstemmen leiden meestal tot eliminatie van de kandidatuur.
* bij positieve stemming wordt u uitgenodigd om voor de ganse Loge te verschijnen die nochmaals zal proberen beter te begrijpen wie u bent en wat u wil.
* een laatste stemming beslist tenslotte definitief over uw kandidatuur.
* is ook deze stemming gunstig uitgevallen, dan wordt u uitgenodigd om de inwijding te ondergaan.

Tot welke verplichtingen verbindt de geïnitieerde zich? Het lidmaatschap van een Loge veronderstelt een financiële inspanning. Elk lid betaalt een bijdrage. Het geïnde bedrag wordt hoofdzakelijk besteed aan materiële uitgaven van de Loge voor lokalen en andere kosten betreffende de beoefening van de vrijmetselarij. Deze bijdrage is al bij al niet hoog en verschilt van Loge tot Loge. Daarbij sleept de maçonnieke praktijk ook kosten mee inzake maaltijden, die elke Loge voor haar leden inricht. Het lidmaatschap is hoe dan ook geen voorrecht voor gegoede burgers. Een gemiddeld en zelfs bescheiden inkomen volstaat om deze lasten te dragen.

Van de leden van de Loge wordt in geheel andere opzichten daarentegen een belangrijke inspanning verwacht. De vrijmetselarij is niet zomaar een vereniging. Zij vergt een actieve aanwezigheid. Wie echter wil deelnemen aan het leven van zijn Loge, moet de vergaderingen trouw bijwonen, tijdrovende functies aanvaarden en door zijn persoonlijke inzet bijdragen tot de bloei van de Loge.

Deze verplichtingen mogen het familiaal of het professioneel leven niet schaden. De vrijmetselarij vergt evenwel, dat men er tijd aan besteedt : zowat vijftien tot twintig zittingen per jaar en daarbij komen nog een aantal andere vergaderingen (seminaries, instructies, administratieve bijeenkomsten …). Dikwijls ondervindt men dat slechts degenen die geen tijd willen nemen, geen tijd hebben. De ervaring heeft geleerd dat precies de drukst bezette mannen meestal de nodige tijd vinden voor datgene wat hun ter harte gaat.

Wat gebeurt er wanneer een geïnitieerde de vrijmetselarij wenst te verlaten? Het volstaat dat hij zijn beslissing bekendmaakt en zijn Loge kan hem “in slaap stellen”, dit betekent dat hij geschrapt wordt van de ledenlijst. Volgens sommige beweringen zou men de Orde niet kunnen verlaten zonder het gevaar te lopen een vreselijke straf te ondergaan. Hiervan is natuurlijk geen sprake. Welke genootschap zou overigens zo dwaas zijn om mensen tegen hun geweten te dwingen lid te blijven van een Orde waartoe zij niet met volle overtuiging zouden behoren?